Tarieven

 

Hiernaast staan de tarieven van schooljaar 2017-2018. De tarieven voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 zullen eind augustus hier gepubiceerd worden.

Zoals U ziet, krijgt U op de tarieven €4 korting per rekening, indien u ons toestemming geeft het bedrag te ïncasseren. Hiervoor moet u ons een machtiging geven. Dit kan eenvoudig door ons een email te sturen: "Ik machtig Steunlescollectief de verschuldigde lesgelden voor het jaar 2018-2019 af te schrijven van bankreknr ............."

De kosten hangen af van het aantal keren dat een leerling komt. Wij berekenen het als volgt: Een eerste les (van 2 uren) kost 35 euro, de volgende les is 14% goedkoper, dat is dan 31 euro. De derde les is weer 14% goedkoper dat is 26 euro. Een leerling die toch al 2 x per week komt, kan zo een extra les volgen voor slechts 11 euro. Voor de optelling is wiskundig een formule op te stellen (de som van een meetkundige rij) en dat afgerond op hele euro's staat in de tabel hiernaast.

Aan het eind van een 4-weekse periode (valt ongeveer samen met de kalender-maand) tellen wij hoe vaak een leerling aanwezig is geweest. Aan de hand van dit aantal bepalen wij het verschuldigde bedrag. Als een leerling geen les heeft gevolgd, bijvoorbeeld wegens ziekte of omdat er een werkweek was, hoeft er dus ook niet betaald te worden. Uitzondering vormen lessen waarvoor een leerling pertinent beloofd heeft te zullen komen.

De facturen worden gemaakt nadat alle gegevens van de afgelopen maand verwerkt zijn. Ongeveer in de derde week na het eind van de maand kunt u de factuur verwachten. 

Het regelmatig volgen van steunlessen is doeltreffender dan 1 of 2 lessen vlak voor een proefwerk. Daarom belonen wij leerlingen die meerdere keren per maand komen met een lager tarief per les. De kosten per les nemen dus af als er meer lessen worden gevolgd. Omdat gemiddeld 3 lesweken per maand zijn, kan je stellen dat steunles bij ons €88 per maand kost. Huiswerkbegeleiding voor een leerling die 3 keer per week komt is dan €184 per maand. (In beide voorbeelden is de €4 korting voor incasso-opdracht verwerkt)

Wij zullen contact met de ouders opnemen als blijkt dat een leerling niet regelmatig komt. 

De allereerste keer dat een leerling komt, beschouwen wij als een gratis proefles. Dat betekent dus ook dat een leerling een keer met een klasgenoot mee mag komen, zonder dat daar direct kosten aan verbonden zijn. (Dit aanbod geldt niet meer na 1 april voor leerlingen die eindexamen gaan doen.) Na de eerste proefles is lesgeld verschuldigd.

Wij dringen er op aan dat we een machtiging ontvangen om het verschuldigde bedrag te incasseren. Het scheelt ons veel administratie. Op het bankafschrift wordt altijd vermeld op hoeveel lessen het bedrag betrekking heeft. Indien wij het bedrag kunnen incasseren, wordt er €4 korting op de rekening gegeven. Deze korting vervalt als door onvoldoende saldo het bedrag niet geïncasseerd kon worden. 

Indien er geen machtiging is afgegeven, ontvangen de ouders een rekening. Als na een eerste betalingsherinnering de rekening nog niet betaald wordt, worden administratiekosten in rekening gebracht; bovendien kan een leerling uitgesloten worden van onze lessen. 

Gironummer: NL76 INGB 0005 9079 89 tnv Steunlescollectief.

Bij vergelijking met andere bijles-aanbieders valt op dat bij hen altijd betaald moet worden, ook als een les niet door kon gaan, bij ons betaalt u alleen gevolgde lessen. Bij ons kan u per direct opzeggen, en is er geen opzegtermijn. Mede hierdoor kunnen we stellen dat we voor huiswerkbegeleiding en bijles in Haarlem verreweg het voordeligst zijn!!

Aantal keren dat een leerling geweest is per maand.

Een keer is een les van 2 uren.

 Tarief per

 vier weken, €

Tarief bij
machtiging tot incasso, € 

*) geldt bij geslaagde incasso

   1

   35
    31

   2

   66
    62

   3

   92
    88

   4

  114
   110

   5

  134
   130

   6

  150
   146

   7

  165
   161

   8

  177
   173 

   9

  188
   184

  10

  197
   193 

  11

  205
   201

  12

  212
   198

  13

  217
   213

  14

  222
   218

  15

  227
   223

  16

  230
   226

Factuurperioden najaar 2016: 

september, week 36 - 39  

oktober, week 40 - 44 

november, week 45 - 48 

december, week 49 - eind van het jaar